2013
10.22

klik : 

Genetic diversity of wild banana (Musa balbisiana Colla) in China as revealed by AFLP markers

Xiao-Lan Wang Æ Tzen-Yuh Chiang Æ

Nicolas Roux Æ Gang Hao Æ Xue-Jun Ge 

Genetic diversity of wild banana (Musa balbisiana Colla)(NBK)